FASES I PROCÉS PER A L’ELABORACIÓ

  • Fase 1. Diagnosi i participació (febrer 2015 a maig 2015).

La finalitat d’aquesta primera fase es fer una descripció detallada del context on va a situar-se el nostre pla basant-se en dos tipus d’enquestes: una enquesta de participació ciutadana centrada en les accions i els programes de suport que desenvolupa l’Ajuntament d’Ontinyent en quant a matèries de joventut; i l’altra de tipus quantitativa dirigida als diferents departaments tècnics del nostre Ajuntament que tenen relació amb temes de joventut.

A banda, s’inicia en aquesta fase, el procés participatiu per formar part del grup de treball que guiarà l’elaboració d’aquest pla.

Aquesta fase és el sustent necessari per a la posada en marxa,  tenint en compte les prioritats i necessitats que regiran el nostre Pla.

Fi de la fase: publicació de l’informe sobre les accions i programes desenvolupats per l’Ajuntament d’Ontinyent i resultats de l’anàlisi de l’estudi de les taxes de participació jove i pressupostos invertits en matèries de joventut.

  • Fase 2.  Creació del grup de treball i elaboració del pla  amb la col·laboració del Consell Local de la Joventut. (juny 2015 –  desembre 2016)
  • Fase 3. Aprovació pel Consell plenari de l’Ajuntament (gener 2016)
  • Fase 4. Presentació pública del Pla de Joventut. (febrer 2016)
  • Fase 5.  Creació de comissió de seguiment del Pla.