ÀMBITS

Distingim com a àmbits d’actuació en quant a població jove dins el Pla de Joventut 2015/2019 de la ciutat d’Ontinyent els següents:

Educació
L’educació és el pilar fonamental per tractar de fer front a les problemàtiques i necessitats juvenils actuals.  Entesa des de tots els àmbits (formal, no formal i informal), és un element clau per generar condicions d’igualtat que permeten als i les joves l’ integració social plena.

Ocupació
L’ocupació (junt amb l’educació i la vivenda) constitueix una dels tres vessant necessàries per a l’emancipació familiar. És per aquest motiu que s’ha de mostrar especialment interès en fomentar llocs de treball per a que els nostres joves puguen anar adquirint eixa autonomia econòmica imprescindible per poder abandonar la llar familiar.

Habitatge
L’accés a l’habitatge ha de tractar-se com un tema important a tenir en compte per a la població jove. Degut a la crisi que ens afecta actualment, la manca de llocs de treballi  la precarietat laboral es redueixen les opcions per a poder aconseguir l’emancipació. És per això,  que es necessari incidir en polítiques que fomenten l’accés a l’habitatge.

Cultura i oci
El temps d’esplai, els espais culturals, i de consum són espais privilegiats de socialització per a la població jove. És per això que s’ha de destinar un eix d’actuació per part de l’Ajuntament relacionat amb aquestes temàtiques.

Salut
La salut és un valor de vital importància i la seva gestió ha de ser abordada en un sentit positiu, com un factor principal per a la formació integral de cada persona.

Esport
Propiciar espais i ambients esportius caminant en la mateixa direcció que ho fa l’àmbit d’oci en els nostres joves, a més d’ estar-ne segurs que es beneficiós per a la salut i apropa als joves a fomentar hàbits de vida saludables.

Participació i associacionisme
Implicar els i les joves i apropar-los en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques i fer-los vertaders protagonistes de les polítiques de joventut és una eina que ens permet assolir determinats objectius i és un procés d’aprenentatge entre iguals. Per tant des de l’Ajuntament cal donar el suport necessari per a fomentar aquesta participació jove.